, ,

LynxCare rekent op Amaron om medische data veilig en efficiënt te ontsluiten

veilig medische data delen

Inzichten op basis van data kunnen leiden tot een efficiëntere werking en meer kwaliteit in de zorg. Toch blijven vandaag heel wat van de beschikbare gegevens onbenut. Als het van big-dataspecialist LynxCare afhangt, komt daar snel verandering in. Zij hebben een AI-platform gebouwd met als doel allerhande relevante inzichten te genereren om de patiëntenzorg te verbeteren en het onderzoek te stimuleren. Maar om dit platform te voeden, heb je data nodig, veel data…

Om data veilig en efficiënt te ontsluiten vanuit de ziekenhuizen werkt LynxCare samen met Amaron. We vroegen Georges de Feu, CEO van LynxCare, en Maurice Van Kerkhoven, co-CEO van Amaron, hoe ze hierbij te werk gaan.

> Georges, kan je in enkele woorden beschrijven wat jouw bedrijf LynxCare precies doet?

Wij spitsen ons toe op alles dat te maken heeft met data in de gezondheidszorg, en daaraan gekoppeld: de toegankelijkheid van die data. Iedereen weet dat er in de gezondheidszorg massaal veel data aanwezig zijn. Maar toch merk je dat de data nog niet voldoende gebruikt worden. Als patiënt moet je hierdoor soms vele malen hetzelfde verhaal vertellen. En als zorgverlener wil je graag beschikken over inzichten die voortvloeien uit de beschikbare data, maar die inzichten zijn er niet. Vanuit die probleemstelling zijn we vijf jaar geleden gestart met LynxCare.

Data in de zorg toegankelijk maken is echter geen evidente zaak: de informatie zit verspreid over heel veel verschillende databronnen en vaak is die ook niet gestructureerd.

Een eerste grote uitdaging bestond er dus in om op zoek te gaan naar een manier om die ongestructureerde data te ontsluiten. We merkten al snel dat er op de markt niet voldoende technologie voorhanden was om dit te doen. Daarom hebben we zelf een big-dataplatform gebouwd op basis van AI en NLP.

Twee jaar geleden zijn we in het kader van een Europees datanetwerk gestart met brede researchprojecten rond COVID-19. We hebben toen heel wat niet-gestructureerde data ontsloten uit de medische dossiers in verschillende ziekenhuizen. Dat is voor ons een katalysator geweest voor datamining en het structureren van zorgdata voor onderzoeksdoeleinden. Door de pandemie zijn veel meer mensen zich bewust geworden van het belang van kwaliteitsvolle data. We zien op dit gebied een enorme versnelling in de sector.

> Wie zijn de klanten van LynxCare en in welke zorgdomeinen zijn jullie actief?

GDF: We werken altijd voor ziekenhuizen en helpen hen om robuuste klinische databases, of datawarehouses, op te bouwen voor onderzoek. Het is aan de ziekenhuizen om daar de juiste researchpartners bij te betrekken.

Los van COVID-19 zijn er uiteraard een hele reeks ziektedomeinen waar een enorme nood is aan inzichten op basis van data. Denk maar aan cardiologische en oncologische aandoeningen, die een mortaliteit hebben die vele malen hoger ligt dan het coronavirus. Hier kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om de slaagkansen van bepaalde ingrepen of behandelingen zo goed mogelijk in te schatten; data-analyse is een belangrijk hulpmiddel. In verschillende ziekenhuizen – onder meer bij AZ Groeninge, AZ Monica, Ziekenhuis Geel en Maria Middelares Gent – hebben we momenteel dergelijke projecten lopen.

In UZ Leuven werken we ook aan een project rond zeldzame ziekten. Het is voor artsen vaak zoeken naar een speld in een hooiberg om te weten aan welke aandoening hun patiënt lijdt. Technologie, gecombineerd met veel data kan zeker helpen om deze zeldzame aandoeningen sneller op te sporen.

En we stoppen niet aan de landsgrenzen: ook internationaal willen we groeien. In Nederland zijn er al enkele klanten die ons platform gebruiken en binnenkort breiden we onze activiteiten verder uit naar andere landen.

> Om te komen tot resultaten heb je heel veel data nodig. Hoe pakken jullie dit aan? 

GDF: Ziekenhuizen hebben geen monolithische IT-architectuur, maar een heel divers landschap van allerhande IT-systemen. En binnen die systemen zijn er heel veel types van data – gestructureerd en ongestructureerd. Op die data laten we onze NLP-technologie los met als doel de zorg van de patiënt te verbeteren en het onderzoek te stimuleren. Dat is onze core.

We willen de bron in het ziekenhuis op continue basis minen en de juiste data ontsluiten.

Hierbij speelt connectiviteit uiteraard een belangrijke rol. Omdat we hier zelf onvoldoende ervaring mee hebben, werken we samen met partners die de talrijke subsystemen in de zorg door en door kennen, zodat ze er effectieve koppelingen mee kunnen opzetten en onderhouden.

Amaron beschikt over deze expertise. Daarnaast is Amaron een bedrijf dat een hoog vertrouwen geniet in de sector. Ook dat is een belangrijk aspect. Daarom is Amaron onze preferentiële partner op het gebied van connectiviteit.

> Maurice, welke rol speelt Amaron precies in dit proces?

We zijn een belangrijke schakel zowel aan de kant van LynxCare als aan de kant van het ziekenhuis. Aan beide kanten zijn er gateways die ervoor zorgen dat de dataoverdracht op een veilige en efficiënte manier gebeurt.

Met het ziekenhuis leggen we vast welke set van gegevens we ter beschikking stellen van LynxCare. We vinden het belangrijk om enkel de gegevens te ontsluiten die strikt noodzakelijk zijn voor het project. Als het nodig is om data te anonimiseren, kunnen we daar ook voor zorgen.

LynxCare van zijn kant ontvangt dan precies de data die ze nodig hebben – op een makkelijke manier en in de juiste formaten zodat de data geanalyseerd en verwerkt kunnen worden.

> Hoe is deze oplossing tot stand gekomen?

MVK: Er was een gezonde interactie tussen LynxCare en Amaron. Samen zochten we naar antwoorden op een hele reeks vragen. Wat zijn de data die LynxCare precies nodig heeft? Wat is mogelijk aan de kant van de ziekenhuizen? Op welke manier kan je dat implementeren? Is dat realistisch en hoe zorg je ervoor dat alles veilig verloopt? Elk kwamen we met onze behoeften en argumenten aan tafel en er zijn verschillende iteraties geweest. Finaal kwam er op die manier een architectuur tot stand die breed gedragen is en met alle aspecten rekening houdt.

GDF: Dat klopt. Op basis van pilootimplementaties en met feedback van ziekenhuizen hebben we onze set-up verder geoptimaliseerd.

Het resultaat is een product dat we standaard kunnen uitrollen naar alle ziekenhuizen. We willen deze oplossing nu in partnership aan alle ziekenhuizen voorstellen.

> Hoe garanderen jullie dat de medische data veilig en met respect voor privacy van de patiënt behandeld worden?

GDF: Wanneer een ziekenhuis beslist om deel te nemen aan een onderzoek, bekijken we altijd samen met hen of alles te rijmen valt met de verwachtingen van de patiënt. De ziekenhuizen beslissen zelf voor welke doelstellingen ze de data inzetten en ze behouden altijd de controle over hun data: het is en blijft hun data. LynxCare, noch Amaron, noch een andere partij kan iets met de data doen zonder de instemming van het ziekenhuis.

Naast privacy is er natuurlijk ook het security aspect. We werken met medische data; dat betekent dat je aan de strengste normen moet voldoen. Amaron zorgt ervoor dat de uitwisseling van data verloopt volgens de laatste standaarden. Je weet perfect welke data waar naartoe gaan en alles is ook end-to-end beveiligd.

Daarnaast schakelen we op regelmatige basis ethische hackers in om testen uit te voeren op onze infrastructuur. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de installatie heel robuust is en dat er op geen enkel moment sprake kan zijn van datalekken.

MVK: Inderdaad, de communicatie tussen Amaron en LynxCare is hyperbeveiligd. Er gebeuren testen en de technologie die we gebruiken heeft zich op het gebied van security echt wel bewezen.

Daarnaast is het ook zo dat we werken binnen de besloten omgeving van het ziekenhuis zelf. De datasets die gebruikt mogen worden voor analyse, worden sowieso gefilterd: aan de poort van het ziekenhuis wordt bepaald welke data erdoor gaan. Indien nodig, zorgen we ervoor dat de data daarbovenop geanonimiseerd of gepseudonimiseerd worden om het risico op misbruik verder in te perken. Hierover maken we rond elke specifieke use case afspraken met het ziekenhuis.

Bij Amaron zelf slaan we nooit data van ziekenhuizen op. Wel hebben we beveiligde verbindingen, zodat we in samenspraak met het ziekenhuis via VPN aan de servers of data van het ziekenhuis kunnen als dat nodig is. Elke transactie, elk bericht dat verstuurd wordt, wordt gelogd binnen de connectiviteitomgeving.

Accreditatie helpt ons verder om de puntjes op de i te zetten. Naast de ISO 9001-accreditatie die we enkele jaren geleden behaald hebben, zijn we op dit moment volop bezig met ISO 27001 dat zich op security en GDPR toespitst.

GDF: Ook bij LynxCare zijn we ISO 27001 compliant en beantwoorden we aan de GDPR-regelgeving. Omdat we actief zijn in Nederland, voldoen we bovendien aan NEN 7510, de specifieke Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector die nog strikter is dan ISO 27001. Als iets niet voldoende beveiligd is, is dat sowieso een no go voor alle betrokken partijen.

MVK: Los van het louter technische aspect, is er het feit dat er drie verschillende partijen betrokken zijn bij elk project:

  • het ziekenhuis zelf dat nooit zomaar data ter beschikking zal stellen;
  • Amaron dat expertise, technieken en processen heeft op het niveau van data;
  • LynxCare dat alles in stelling brengt om veilig om te springen met data.

Daardoor krijg je drie lagen van beveiliging, elk bij een partij die veiligheid hoog in het vaandel draagt en ten volle beseft dat medische gegevens een heel hoog niveau van beveiliging vereisen.

> De data-analyse van LynxCare kan ook een meerwaarde zijn voor de Amaron producten zelf. Ziet Amaron opportuniteiten om nauwer te gaan samenwerken met LynxCare?

MVK: De projecten waar we op dit moment mee bezig zijn, onder meer in cardiologie en orthopedie, lopen op initiatief van de ziekenhuizen. Maar we hebben toegang tot veel meer data dan enkel de data die op een bepaald moment gebruikt worden voor een specifiek onderzoek. Zo zijn er onze Workflower-toepassingen die zelf ook interessante data genereren; ik denk bijvoorbeeld aan de processen die we hebben opgezet rond infectiepreventie. Bepaalde van deze datasets zouden we kunnen analyseren. Misschien zijn er data die ontbreken en die we extra kunnen genereren. Of, het kan nuttig zijn om bepaalde data terug te leveren naar een bronsysteem om te komen tot nieuwe inzichten. In de twee richtingen zijn er wel een hele reeks use cases te bedenken; hier liggen er vast opportuniteiten.

GDF: Ik sluit me hierbij aan. Wij bouwen een klinisch datawarehouse op en proberen de kwaliteit van de data die we ontsluiten uit de bronsystemen zo goed mogelijk te krijgen. Maar een datawarehouse is ook niet meer dan een database. Die moet zijn nut bewijzen in de praktijk. Naast de populatie-inzichten en de pure researchprojecten liggen er heel wat mogelijkheden in de concrete patiëntenzorg, en daar kan Workflower zeker een rol in spelen.

> Hoe zien jullie de toekomst evolueren naar het gebruik van (big) data en AI-toepassingen?

GDF: Als je met patiënten spreekt, komt vaak naar voren dat zij ervan uitgaan dat data in de ziekenhuizen vandaag al toegankelijk, analyseerbaar en goed bruikbaar zijn. Wanneer ze zien wat de werkelijke staat van de data is, komt dat voor velen onder hen aan als een totale verrassing. Er is hier nog heel wat werk aan de winkel …

Vandaag is een klinisch warehouse met NLP/AI voor een ziekenhuis vaak nog een luxe die vooral is weggelegd voor de grotere ziekenhuizen. Maar ik verwacht dat ze in de toekomst een essentiële component zullen worden in elk ziekenhuis.

De zorg wordt immers steeds meer gebaseerd op data. Je moet er dus voor zorgen dat alle databronnen ontsloten raken en goed gebruikt worden.

Met de evolutie naar value-based healthcare zal je als ziekenhuis onder meer moeten aantonen dat de zorg die je biedt tot effectieve uitkomsten leidt; ook daar heb je data voor nodig.

MVK: Ik deel de mening van Georges. Er zijn heel veel data in ziekenhuizen, maar het is niet voldoende om louter over de data te beschikken. Als arts heb je slechts een beperkte tijd voor elke patiënt. Als je inzichten krijgt op basis van data-analyses, kan je de patiënten sneller helpen. En die behoefte zal alleen maar toenemen. Er worden alsmaar meer data gegenereerd waar je zaken uit kunt halen en die kunnen helpen om prognoses te maken. Heel het preventieve aspect van de zorg zal bijvoorbeeld nog veel meer op data berusten.

Bij Amaron blijft het onze kerntaak om alle datapunten aan elkaar te koppelen. Vandaag is dat iets dat vooral gebeurt op het niveau van de instelling. Maar met de huidige netwerkvorming in de sector zal het nodig zijn om data van verschillende ziekenhuizen en databronnen te combineren.

Hoe het ook zij, Amaron blijft de speler die weet waar de data zitten en hoe je die kan ontsluiten. En als dat nuttig is, combineren we die data-uitwisseling met Workflower: om de juiste processen in stelling te brengen, en data te laten terugstromen, of extra gegevens te verzamelen of creëren voor extra inzichten.

Liet je je inspireren door Georges en Maurice? Wil je ook veilig data ontsluiten naar externe partijen, maar weet je niet goed hoe je dit best kunt aanpakken? Neem dan zeker contact met ons op.